Albert Neuhuyslaan 53 | 8072 HJ Nunspeet | Telefoon 0341-760029 | E-mail info@juniorcollegenunspeet.nl

Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Om de ontwikkeling van elke leerling zo goed mogelijk in beeld te krijgen en te houden, stellen wij samen met ouders en de leerling in september een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Hierin staan de gegevens van de leerling, de doelen voor de leerprestaties en voor het gedrag. Daar beschrijven wij ook de beschermende en de belemmerende factoren die de leerling op school en thuis kan ervaren.

In januari vindt er met de leerling, ouders en mentor een tussenevaluatie plaats. We kijken dan hoe het gaat met de doelen; zijn ze behaald, zijn er andere doelen of werken we nog verder aan de opgestelde doelen? Aan het einde van het schooljaar kijken wij in de eindevaluatie weer met de leerling, ouder en mentor hoe het gegaan is.

De doelen voor het gedrag baseren wij op een aantal vaardigheden die wij belangrijk vinden om de overstap naar het regulier onderwijs te maken. Wij gebruiken een observatielijst om deze vaardigheden in beeld te krijgen wanneer hier twijfels over zijn. Wij observeren dan op de volgende gebieden:
- Gedrag ten opzichte van docent
- Gedrag ten opzichte van medeleerlingen
- Gedrag algemeen
- Werkhouding

Het gevaar na het opstellen van een OPP is dat de gestelde doelen vergeten kunnen worden. Daarom maken wij aan het begin van het jaar posters waarop elke leerling zijn/haar drie belangrijkste doelen kan opschrijven. Daaronder beschrijft de leerling hoe hij/zij zichzelf daarbij kan helpen, maar ook wat medeleerlingen en docenten kunnen doen om hem/haar te helpen zijn/haar doel te behalen. Deze posters worden in de mentorles besproken, zodat ook de mentorgroep op de hoogte is van sterke en minder sterke punten van een ander en hoe de groep kan helpen om doelen te behalen.
Hier ga ik voor