Albert Neuhuyslaan 53 | 8072 HJ Nunspeet | Telefoon 0341-760029 | E-mail info@juniorcollegenunspeet.nl

Voortgang, overgaan, extra ondersteuning, ...

Voorgangsbespreking
Aan het einde van elke periode wordt een voortgangsbespreking gepland. Hierin wordt de voortgang van elke leerling besproken. We richten ons dan vooral op de doelen uit het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Bij deze besprekingen zijn betrokken docenten, teamleider, psycholoog en de zorgcoördinator van het Nuborgh College Veluvine aanwezig. Informatie uit deze voortgangsbespreking gebruiken mentoren in de (tussen)evaluatie van het OPP met ouder/verzorger en leerling.

Multidisciplinair Overleg (MDO)
Soms heeft een leerling extra of speciale onderwijsbehoeften die de ondersteuning van de school lijken te overstijgen. Dan kunnen ouders, de school of betrokken hulpverlening een multidisciplinair overleg (MDO) aanvragen. De hulpverlenende instantie organiseert dan samen met school (psycholoog, teamleider en/of mentor) en thuis (ouder/verzorger en mogelijk de leerling zelf) een overleg. Het MDO levert een overzicht van beschermende en belemmerende factoren van de leerling, van het onderwijs en de opvoeding. Er ontstaat inzicht in de wisselwerking en afstemming tussen de onderwijs- en opvoedingssituatie. Een analyse hiervan geeft uitzicht op de te bereiken doelen en de gewenste aanpak.

Na het Junior College
In de bovenbouw van het Junior College bieden wij een tweejarig programma aan. Wij begeleiden de leerlingen en werken aan de persoonlijke doelen, met als uiteindelijk doel dat de leerling aan het eind van het tweede leerjaar kan uitstromen in een reguliere derde klas. Als dit doel niet behaalt is, zoeken wij samen met de ouders/verzorgers naar een passende plek voor de leerling. Dit kan de PerspectiefGroep in Elburg (Nuborgh College Oostenlicht) zijn. Hier zit de leerling weer in een kleine groep waar hij/zij meer ondersteuning krijgt dan in een reguliere school. Het profieldeel (de praktijklessen) wordt wel in de reguliere klas gevolgd, maar de algemene vakken worden aangeboden in een kleine groep waar op dat moment een docent aanwezig is op een groep van maximaal 12 leerlingen.
Deze docent is ook beschikbaar voor extra ondersteuning tijdens de praktijkuren.
Als de PerspectiefGroep in Elburg nog een te grote stap is voor de leerling, kan gekeken worden naar een passende school voor voortgezet speciaal onderwijs.